Algemene voorwaarden Affiliate Programma

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van SOXS.co. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Definities

 1. SOXS.co: SOXS.co, gevestigd in Assen, Pottenbakkerstraat 28, 9403VX. BTW nummer: NL 001817848B43 KvK-nummer: 53997298.
 2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door SOXS.co als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.
 3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van SOXS.co.

Aanmelding en acceptatie

 1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.
 2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik

 1. De Affiliate zal de door SOXS.co aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

Informatievoorziening en prijsvoering

Let op! SOXS.co werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

Cookie-termijn

Het SOXS.co affiliate programma hanteert een standaard cookie-tijd van vijf dagen.

Commissies

 1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien SOXS.co een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
 2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van SOXS.co is bindend voor de Affiliate.
 3. De Affiliate geeft SOXS.co toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.
 4. De betaling van de commissie zal per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 (vijfentwintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt.

Beëindiging

 1. SOXS.co is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is SOXS.co onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
 • De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
 • De site van de Affiliate naar oordeel van SOXS.co in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn.

Geheimhouding

Alle door u aan SOXS.co verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid

 1. SOXS.co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.
 2. SOXS.co draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. SOXS.co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien.
 3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
 4. SOXS.co is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig

 1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens SOXS.co.
 2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. SOXS.co is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze
  bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met
  inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen
  zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.