Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy 

Din personliga integritet och att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Denna Personuppgiftspolicy förklarar hur SOXS behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är därför viktigt att du tar del av Personuppgiftspolicyn. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

På de ställen där vi hänvisar till lagtext avser detta ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG” (GDPR)

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

SOXS.co
Houtlaan 68, Assen

Telefon: +31 (0) 592 861 824
E-mail: hallo@soxs.co
Organisationsnummer: 53997298
Momsregistreringsnummer: NL156816106B01

SOXS.se
Bengt Pers väg 6, 432 96 Åskloster

Telefon: 0340-506500
E-mail: hello@soxs.se
Organisationsnummer: 556853-2088
Momsregistreringsnummer: SE556853208801

 

 Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna fullfölja våra ändamål med personuppgiftshanteringen behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

Namn

Adressuppgifter

Personnummer

Kontaktuppgifter                                          -ex. telefonnummer, e-post

Köpinformation                                           – ex. vilken vara som har beställts, hur det har beställts och levererats

Fakturainformation                                     -ex. utsända fakturor, belopp

Betalningsinformation                                -ex. information om betalningar du gjort

Ärendeinformation

IP adress

 

Varifrån hämtar vi personuppgifterna?

Vi inhämtar uppgifter från dig när du använder våra tjänster och beställer våra produkter.

 

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

 

Ändamål Behandlingar Kategorier av personuppgifter
 

För att kunna uppfylla avtalet och tillhandahålla betallösning.

 

 

 

 

 

Insamling

Administration av kundförhållandet

Lagring

Utlämnande till biträden för tillhandahållande av tjänsten.

 

 

Namn.

Personnummer.

Kontaktuppgifter.

Betalningsinformation.

Finansiell information

Köpinformation.

Ärendeinformation

 

Laglig grund

Fullgörande av avtalet. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att vi och du ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och avtalet kan inte ingås.

Lagringsperiod

Till dess att avtalet fullgjorts avseende leverans och betalning i syfte att kunna hantera avtalet i övriga delar inkluderande lagstadgade reklamationsfrister

Automatiserat beslutsfattande

Nej

 

 

Ändamål Behandlingar Kategorier
Uppfyllande av skyldighet avseende bokföring.  

Lagring och om så begärs utlämnande av uppgifter nödvändiga för bokföringsskyldigheten

 

 

Betalningsinformation.

Fakturainformation

 

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Lagringsperiod

 Uppgifterna lagras enligt gällande lagstiftning. För närvarande i 7 år efter det att full betalning erlagts.

Automatiserat beslutsfattande

Nej

 

 

Ändamål Behandlingar Kategorier
 

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Lagring och om så begärs utlämnande av uppgifter nödvändiga för uppfyllande av skyldigheter enligt gällande lagstiftning på området

 

 

Namn.

Personnummer.

Betalningsinformation.

Fakturainformation

 

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras enligt gällande lagstiftning. För närvarande 5 år.

Automatiserat beslutsfattande

Nej

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med företag som Soxs samarbetar med för fullgörandet av ovan angivna ändamål, Bland annat är Klarna en av dessa. Information om hur Klarna behandlar personuppgifter finner du här.
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har alltid som mål att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES Om vi ​​överför dina uppgifter utanför EU eller EES, ser vi till att uppgifterna skyddas på bästa sätt. Överföring kommer endast ske om det föreligger en adekvat skyddsnivå exempelvis Privacy Shield eller lämpliga skyddsåtgärder exempelvis bindande företagsbestämmelser, standardiserade dataskyddsbestämmelser, godkänd uppförandekod eller företagsinterna regler.

 

Hur ser vi till att dina uppgifter är säkra?

Vi använder den senaste tekniken för att hålla din information säker. Det innebär att vi använder alla nödvändiga tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig tillgång, överföring, förstörelse eller annan obehörig behandling

 

Dina rättigheter?

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Rättigheterna framgår av gällande lagstiftning på området och innebär att du har rätt till:

 

Tillgång. Du har alltid rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och sådana fall få tillgång till personuppgifterna.  Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Informationen lämnas i  ett registerutdrag där det även framgår ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, dina rättigheter, information om varifrån uppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt skyddsåtgärder vid överföring till tredjeland.

För din säkerhet kan vi komma att behöva ytterligare information från dig för att säkerställa att det är du som begärt tillgång till uppgifterna och så att vi kan förse dig med uppgifterna på ett säkert sätt.

 

Rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera ofullständiga personuppgifter

 

Radering. Du har i följande fall rätt att få dina personuppgifter raderade:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlas.
  • Om du återkallar ett lämnat samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med berättigat intresse som laglig grund. Det förutsätter att det inte finns berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än din grund för invändning.
  • Du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
  • Om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt
  • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

 

 

Det är inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran om att få dina personuppgifter raderade. Exempelvis om uppgifterna behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller om uppgifterna behövs för att vi skall kunna fastställa, gör gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:

  • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar om dig är korrekta skall behandlingen begränsas under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen av personuppgifterna är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär att behandlingen begränsas.
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med berättigat intresse som laglig grund har du rätt till begränsad behandling under tiden vi kontrollerar om våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får vi utöver att lagra dina personuppgifter endast behandla dem med ditt samtycke, för att fastställa göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, skydda någon annan fysisk eller juridisk person eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

 

Dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och om det är tekniskt möjligt rätt till överföring direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig. Detta under förutsättning att vi behandlar personuppgifterna med samtycke eller fullgörande av avtal som laglig grund och att behandlingen sker automatiserat.

 

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som behandlas med utförande av en uppgift allmänt intresse eller uppfyllande av avtal som laglig grund inklusive profilering. Om du invänder mot sådan behandling får vi inte längre behandla dina uppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behandlar dina personuppgifter för att fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot  behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring inkluderat profilering med samband till direktmarknadsföringen.

 

Cookies och andra spårningstekniker

Vi samlar data för att få en bättre inblick i våra kunder så vi kan skräddarsy våra tjänster / produkter.

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten bit data som skickas från en webbplats och lagras i en användares webbläsare när användaren surfar på webbplatsen. Varje gång användaren laddar webbplatsen skickar webbläsaren cookien tillbaka till servern för att meddela webbplatsen  användarens tidigare verksamhet. Informationen som samlats in av en cookie sparas på en säker server hos soxs.co eller av en tredje part. Vi använder denna information för att se hur du använder webbplatsen och för att göra rapporter av aktiviteter på webbsidan så vi kan erbjuda dig andra tjänster och produkter relaterade till din verksamhet på internet.

 

Ändringar i vår Personuppgiftspolicy

Vi utvecklar kontinuerligt våra webbplatser och förbehåller oss rätten att ändra i vår Personuppgiftspolicy. Sådana ändringar, vilka kan baseras på ändringar av gällande lagstiftning, meddelas här. Vi rekommenderar därför att du läser vår Personuppgiftspolicy regelbundet.

 

Om du undrar över något/ kontakt

Om det är något du undrar över avseende vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan då skriva till oss eller kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor. Du har också rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om du är missnöjd.

 

Kontakta SOXS:

SOXS.co
Houtlaan 68, Assen

Telefon: +31 (0) 592 861 824
E-mail: hallo@soxs.co
Organisationsnummer: 53997298
Momsregistreringsnummer: NL156816106B01

SOXS.se
Bengt Pers väg 6, 432 96 Åskloster

Telefon: 0340-506500
E-mail: hello@soxs.se
Organisationsnummer: 556853-2088
Momsregistreringsnummer: SE556853208801

 

Kontakta tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

 

BEHÖVER DU TIPS OCH RÅD?

Ta gärna kontakt med vår kundsupport. Våra experter finns där för dig och kommer göra allt för att hjälpa dig. SOXS är tillverkade med precis lika mycket kärlek som strumporna som din mormor brukade sticka åt dig, enda skillnaden är att SOXS inte kliar. Detta beror på vår supermjuka ull som kommer från Nya Zeeländska får. SOXS är underbart varma, helt naturliga och hållbart tillverkade med respekt för djuren.

Ställ en fråga