Allmänna villkor

Allmänna villkor för SOXS.se

Tack för att du visar intresse för våra produkter. Nedan finner du de villkor som gäller för att handla med oss men även vilka rättigheter du har som kund. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi gärna till att förklara.

Tack för att du valt att handla med oss på Soxs, vi hoppas du kommer bli nöjd!

//Soxsgänget

 

Kapitel 1 – Identitet säljare

 

Kapitel 2 – Tillämpningsområde

 

Kapitel 3 – Erbjudandet

 

Kapitel 4 – Kommunikation vid ingående av Avtalet

 

Kapitel 5 – Ångerrätt

 

Kapitel 6 – Priset

 

Kapitel 7 – Efterlevnad och garanti

 

Kapitel 8 – Leverans och utförande

 

Kapitel 9 – Betalning

 

Kapitel 10 – Reklamation

 

Kapitel 11 – Tvister

 

Kapitel 12 – Godkännande av villkor

 

Kapitel 13 – Ändring av villkor

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 – Identitet säljare

 

SOXS.se (distribueras av SOBEI AB)

Bengt Persväg 6

0340-50 65 00

hello@soxs.se

556853-2088

SE556853208801

 

 

Kapitel  2 – Tillämpningsområde

 

Dessa villkor gäller för vart och ett av säljarens erbjudande och eventuella distansavtal eller beställningar mellan säljaren och konsumenten.

Innan avtalet ingås kommer texten i dessa villkor göras tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att den lätt kan sparas ned av konsumenten.

Situationer som inte regleras i dessa villkor, bör bedömas “i andan” av dessa villkor.

Brist och klarhet om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra användarvillkor, skall tolkas ”i andan” av dessa villkor.

 

Kapitel  3 – Erbjudandet

 

Om ett erbjudande är föremål för en begränsad varaktighet eller på vissa villkor, kommer detta att uttryckligen anges.

Erbjudandet i webbutiken är utan förpliktelser. Säljaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter / tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att en korrekt bedömning av erbjudandet skall kunna göras av konsumenten. Om säljaren använder illustrationer är dessa en bild av de produkter / tjänster som erbjuds och ingen garanterad representation av utseende eller funktion.

Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller upplösning av avtalet.

Varje erbjudande kommer att innehålla sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att acceptera erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:

priset inklusive skatter;

eventuella fraktkostnader;

det sätt på vilket avtalet skall ingås och vilka åtgärder detta kommer att kräva;

om ångerrätten gäller eller ej

betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet efter beställningen

tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den tid inom vilken säljaren garanterar det erbjudna priset;

kostnad för distanskommunikation, om kostnaden för att använda tekniker för distanskommunikation beräknas på ett annat sätt än grundavgiften för de kommunikationsmedel som används som basis;

tillval: tillgängliga storlekar, färger och material.

 

Kapitel 4 – Kommunikation vid ingående av avtal

 

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar säljaren på elektronisk väg mottagandet av ordern utan dröjsmål. Så länge ordern inte bekräftats av säljaren, kan konsumenten häva eller annullera avtalet utan kostnad.

Om avtalet ingås elektroniskt, ska säljaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten betalar elektroniskt kommer säljaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Se villkor Kapitel 12.

Säljaren kan inom lagstadgade ramar- fråga om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtal. Om företagaren på grundval av denna efterforskning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begära särskilda villkor.

Företagaren kommer att tillsammans med produkten eller tjänsten uppge följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt varaktigt medium:

  1. Adressen där säljaren bedriver sin verksamhet
  2. Förutsättningarna för på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett klart uttalande om att utesluta ångerrätt
  3. information om befintlig kundservice och garantier

 

Avtal eller order gäller under förutsättning av tillräcklig tillgång till produkterna.

 

 

Kapitel 5 – Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt ingångna avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum du har mottagit varan. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt skall du meddela oss detta. Meddelandet skall skickas inom ångerfristen. Du kan då använda standardformuläret för utövande av ångerrätten som du hittar på Konsumentverkets hemsida.

Om du frånträder avtalet kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi förbehåller oss dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från dig eller du tillsänt oss ett bevis på att varan återsänts. Vid retur av del av order kommer ingen ersättning av frakt vid köptillfället att ersättas.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjande av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och funktion.

Inga återsända returer/försändelser med mottagarfrakt kommer att beaktas/lösas ut.

Retur sker till:

Soxs

Bengt Persväg 6

432 96 Åskloster

Sverige

 

Kapitel 6 – Priset

Alla priser är inklusive moms.

Säljaren ansvarar inte för tryckfel och är således inte skyldig att leverera produkten för det fall felaktigt pris angivits.

Säljaren äger rätt att när som helst förändra förutsättningarna på webbplatsen, erbjudandet som visas vid köptillfället kan inte ge upphov till ersättning om ett erbjudande presenteras efter att ett köp nyligen avslutats.

Om inget annat anges ingår inga frakt- eller betalningskostnader.

 

 

Kapitel 7 – Efterlevnad och garanti

 

Säljaren garanterar att produkterna uppfyller specifikationerna som anges i erbjudandet med rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet vid tidpunkten för ingåendet av avtalet enligt  rättsliga bestämmelser och / eller statliga föreskrifter

Eventuella brister eller fel på produkterna skall rapporteras skriftligt till säljaren senast 14 dagar efter leverans. Retur av produkterna måste ske i originalförpackning och i nyskick.

Garantitiden för säljaren motsvarar fabriksgarantiperioden. Företagaren är inte ansvarig för varje enskild tillämpning av produktens lämplighet av konsumenten, ej heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

De levererade varorna har reparerats och / eller modifieras av en tredje part och / eller konsumenten;

De levererade varorna utsätts för ovanliga omständigheter eller på annat sätt behandlas vårdslöst eller i strid med instruktionerna från säljaren och / eller på förpackningen.

 

 

Kapitel 8 – Leverans och utförande

 

Säljaren kommer att ta största möjliga omsorg i mottagande, utförande och / eller leverans av order och tjänster.

Platsen för leverans är den adress som konsumenten har anmält till säljaren.

Accepterade order kommer att skickas omgående men senast 30 dagar efter ordermeddelande, om inte konsumenten har gett tillstånd till att en längre leveranstid accepteras. Om leveransen försenas, eller om en order inte alls eller bara delvis genomförs har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan påföljd. Återbetalning av det belopp som konsumenten redan har betalat kommer ske så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägning

Alla leveranstider är vägledande. Överstigande av leveranstid ger konsumenten ingen rätt till ersättning.

Om det visar sig omöjligt att leverera en beställd produkt, kommer säljaren att försöka erbjuda en ersättningsprodukt. Senast när leveransen sker kommer det att informeras att en ersättningsartikel levereras. Vid leverans av ersättningsartiklar kan inte ångerrätten uteslutas. Kostnaderna för eventuell retur skall bekostas av säljaren.

Risken för skador och / eller förlust av produkter vilar på säljaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten om inte annat uttryckligen överenskommits. Leveranskrav på säljaren anses uppfyllt när ordern mottagits av konsumenten första gången.

Då ordervärde överstiger 500kr vid ett och samma beställningstillfälle äger säljaren rätten att, oavsett vad som sägs på soxs.se om leverans till din brevlåda, sända paketet/paketen med krav på identifiering av mottagaren. Paketet/paketen kan då komma att behöva kvitteras ut hos ombud.

 

Kapitel 9 – Betalning

Soxs.se samarbetar med Klarna. Dessa tillhandahåller ett flertal säkra betallösningar.

 

Kapitel 10 – Reklamation

Skulle du mot förmodan mottaga en vara som har tagit skada eller på annat sätt vara felaktig ber vi dig vänligen att meddela oss genom att skicka ett mail till hello@soxs.se.

Vänligen bifoga bilder som tydligt beskriver varans fel.

Vi kommer efter godkänd reklamation ersätta dig för eventuella utlägg för eventuell returfrakt samt ersätta dig för ditt köp alternativt ersätta produkten med en likvärdig.

Om vi inte lyckats komma överens och du är missnöjd med beslutet har du även möjlighet att få ärendet prövat av allmän domstol. Du kan också få ditt ärende prövat i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning.
Din anmälan till ARN måste vara skriftlig och ska skickas till:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm

http://www.arn.se

 

Kapitel 11 – Tvister

Endast svensk lag gäller för eventuella tvister, avtal och order.

 

Kapitel 12 – Godkännande av villkor

Genom att acceptera dessa allmänna villkor bekräftar du att du är minst 18 år. Du bekräftar även att du läst och godkänt vår information om hantering av personuppgifter och cookies i vår integritetspolicy.

 

Kapitel 13 – Ändring av villkor

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor samt vår integritetspolicy när som helst. De ändrade villkoren finns sedan här på vår webbplats soxs.se och de träder i kraft när du accepterar dem i samband med att du lägger en order via webbplatsen soxs.se.

 

 

 

 

BEHÖVER DU TIPS OCH RÅD?

Ta gärna kontakt med vår kundsupport. Våra experter finns där för dig och kommer göra allt för att hjälpa dig. SOXS är tillverkade med precis lika mycket kärlek som strumporna som din mormor brukade sticka åt dig, enda skillnaden är att SOXS inte kliar. Detta beror på vår supermjuka ull som kommer från Nya Zeeländska får. SOXS är underbart varma, helt naturliga och hållbart tillverkade med respekt för djuren.

Ställ en fråga